یکی از کاربران داریون نما به نام یوسف جوکار نوشته:”خیابان ورودی شهر داریون از طرف خرامه می تواند حادثه ساز باشد.

zarrebinدلیلش هم این است که جوی آب شهرداری با جاده مماس بوده و به علت عدم دید در شب مخصوصا برای موتور سوارها خیلی خطرناک است.

اگر ممکن است از مسوولین شهرداری بخواهید تا اتفاقی نیفتاده در این باره کاری انجام دهند.”

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :