اينجا جاده شيراز داريون است. برف،وقتي كه مي بارد زيبايي خاصي به اين منطقه مي بخشد.

اينجا جاده شيراز داريون است. برف،وقتي كه مي بارد زيبايي خاصي به اين منطقه مي بخشد.