حجت الاسلام هاشمي عضو شوراي اسلامي شهر داريون گفت بايد از هر حركتي كه ريشه فرهنگي دارد حمايت كرد. وي افزود :پايگاه خبري – تحليلي داريون نما بايد مانند يك چشم كنجكاو عمل كند و عملكرد تمام مسوولين منطقه را زير ذره بين قرار دهد. حجت الاسلام هاشمي در توضيح بيشتر اين گفته هاي خود […]

حجت الاسلام هاشمي عضو شوراي اسلامي شهر داريون گفت بايد از هر حركتي كه ريشه فرهنگي دارد حمايت كرد.

وي افزود :پايگاه خبري – تحليلي داريون نما بايد مانند يك چشم كنجكاو عمل كند و عملكرد تمام مسوولين منطقه را زير ذره بين قرار دهد.

حجت الاسلام هاشمي در توضيح بيشتر اين گفته هاي خود اظهار داشت : وقتي فلان مسوول يا اصلا خود ما به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر هستيم‘بدانيم جايي هست كه عملكرد مان را زير نظر دارد و ما را نقد مي كند قطعا بيشتر دقت مي كنيم و سعي مي كنيم كارها را به بهترين شكل انجام دهيم.

وي افزود :اگر كسي يا مسوولي عملكرد مثبتي انجام مي دهد بايد نوشت و گفت و اگر خدايي نكرده عملكرد منفي هم انجام مي دهند بايد نوشت و گفت.

عضو شوراي اسلامي شهر داريون ياد آور شد :پايگاه خبري تحليلي داريون نما بايد مثبت ها را بگويد و با باز گو كردن اعمال كساني كه كارهاي منفي انجام مي دهند امنيت را براي آنان صلب كند.

وي در پايان از مسوولين پايگاه خبري – تحليلي داريون نما خواست حق را بنويسند و توجهي به خط و خطوط سياسي نداشته باشند.