جنگ كجایی ؟ كه دلم تنگ توست  *** رقص جنون تشنه آهنگ توست جنگ كجایی؟ كه دلم خون شده *** زاده ی سیلان تو مجنون شدست جنگ شهیدان تورا دیده ام *** روی سپیدان تورا دیده ام حیف كه فصل تو فراموش شد *** ناله جان سوز تو خاموش شد

جنگ كجایی ؟ كه دلم تنگ توست  *** رقص جنون تشنه آهنگ توست

جنگ كجایی؟ كه دلم خون شده *** زاده ی سیلان تو مجنون شدست

جنگ شهیدان تورا دیده ام *** روی سپیدان تورا دیده ام

حیف كه فصل تو فراموش شد *** ناله جان سوز تو خاموش شد