شما ملت ایران كه با خون خود، با جوانهای خود، اسلام را بیمه كردید ، دست اجانب را قطع كردید ، شما بر همه ملت ما منت دارید ، من از همه شما منت می كشم ، من خادم همه شما هستم .

شما ملت ایران كه با خون خود، با جوانهای خود، اسلام را بیمه كردید ، دست اجانب را قطع كردید ، شما بر همه ملت ما منت دارید ، من از همه شما منت می كشم ، من خادم همه شما هستم .