بر ماست كه با اعتراف به عجز خويش ، از رزمندگان عزيزى كه با شهادت طلبيهاو رشادتهايشان از ميهن اسلامى خود دفاع نموده ، و با خون پاك خود چراغهايى فراراه آزادى تمام ملتهاى در بند برافروختند ، قدردانى نماييم. گوارا باد بر اين شهيدان، لذت انس و همجوارى‏شان با انبياى عظام و اولياى‏كرام و […]

بر ماست كه با اعتراف به عجز خويش ، از رزمندگان عزيزى كه با شهادت طلبيهاو رشادتهايشان از ميهن اسلامى خود دفاع نموده ، و با خون پاك خود چراغهايى فراراه آزادى تمام ملتهاى در بند برافروختند ، قدردانى نماييم. گوارا باد بر اين شهيدان، لذت انس و همجوارى‏شان با انبياى عظام و اولياى‏كرام و شهداى صدر اسلام ، و گواراتر بر آنان باد نعمت رضايت‏حق ، كه رضوان من‏الله اكبر. هان اى شهيدان ! در جوار حق تعالى آسوده خاطر باشيد ، كه ملت‏شما پيروزى شمارا از دست نخواهد داد .