به ملت عزيز و توده‏هاى ميليونى ايران عرض مى‏كنم كه هيچ انقلابى بدون شهادت خواهى و فداكارى و سختى و گرانى و فشارهاى مادى موقت تحقق نيافته . شهادت در راه خداوند چيزى نيست كه بتوان آن را با سنجشهاى بشرى و انگيزه ‏هاى‏مادى ارزيابى كرد .

به ملت عزيز و توده‏هاى ميليونى ايران عرض مى‏كنم كه هيچ انقلابى بدون شهادت خواهى و فداكارى و سختى و گرانى و فشارهاى مادى موقت تحقق نيافته . شهادت در راه خداوند چيزى نيست كه بتوان آن را با سنجشهاى بشرى و انگيزه ‏هاى‏مادى ارزيابى كرد .