شهداء: كلید داران كلبه شیدایی هستند و كعبه شیدایی كربلاست . محكمه خون شهدا ، محكمه عدلی است كه مارا  در‌آن به محاكمه میكشند .

شهداء: كلید داران كلبه شیدایی هستند و كعبه شیدایی كربلاست .

محكمه خون شهدا ، محكمه عدلی است كه مارا  در‌آن به محاكمه میكشند .