بهوش ای جمع سر مستان دوران                    نباید کنج دل نا خوانده مهمان به اردوی خدا جویان بگویید                             به جز این ره،ره دیگر نپویید به راه عشق تا آخر بمانیم                              بیاییم و شهیدان را بخوانیم کجایید ای شهیدان خدایی                            به راه عشق گردیده فدایی کجایید ای شقایق های پرپر                          فدایی در ره زهرا و حیدر(ع)

 

بهوش ای جمع سر مستان دوران                    نباید کنج دل نا خوانده مهمان

به اردوی خدا جویان بگویید                             به جز این ره،ره دیگر نپویید

به راه عشق تا آخر بمانیم                              بیاییم و شهیدان را بخوانیم

کجایید ای شهیدان خدایی                            به راه عشق گردیده فدایی

کجایید ای شقایق های پرپر                          فدایی در ره زهرا و حیدر(ع)