الا ای عشق،ای خواهان مستی                     الا ای آسمان، ای کل هستی الا ای عاشقان، ای بیقراران                            الا ای طالب روح بهاران الا ای یاس، ای لاله، شقایق                          الا ای جمله ی مستان عاشق بیایید و همه مستانه باشید                           تمامی بر در میخانه باشید بیایید و به دلبر دل سپارید                              دگر بیگانه ها را واگذارید

الا ای عشق،ای خواهان مستی                     الا ای آسمان، ای کل هستی

الا ای عاشقان، ای بیقراران                            الا ای طالب روح بهاران

الا ای یاس، ای لاله، شقایق                          الا ای جمله ی مستان عاشق

بیایید و همه مستانه باشید                           تمامی بر در میخانه باشید

بیایید و به دلبر دل سپارید                              دگر بیگانه ها را واگذارید