داريون در 35 كيلومتري شمال شرقي شيراز و در يك دشت بزرگ واقع شده است . از شمال به كوه گدوان ‘ از جنوب به دو كوه كوچك‘ از جهت شرق به دهكده ي دودج از سمت غرب به روستاي كوشك مولا محدود مي شود. اكنون در تقسيمات كشوري يكي از شهرهاي كوچك شهرستان شيراز […]

داريون در 35 كيلومتري شمال شرقي شيراز و در يك دشت بزرگ واقع شده است . از شمال به كوه گدوان ‘ از جنوب به دو كوه كوچك‘ از جهت شرق به دهكده ي دودج از سمت غرب به روستاي كوشك مولا محدود مي شود.

اكنون در تقسيمات كشوري يكي از شهرهاي كوچك شهرستان شيراز است. اما در دوره مورد بحث ما كه تقريبا از آغاز شكل گيري   تاآغاز انقلاب اسلامي در سال 1357 را در بر مي گيرد روستاي كوچكي بوده است كه به واسطه ي حاصل خيزي خاك و فراواني آب ‘ تنوع گونه هاي گياهي و جانوري و قرار گرفتن بر سر راه شيراز – كرمان مورد توجه مالكان و حاكمان بوده است.

شرايط اقليمي

ميزان متوسط بارندگي در زمان مورد مطالعه حدود 400 ميلي متر است با آب وهوايي معتدل كه تفاوت چنداني با آب وهواي شيراز ندارد.