مردمان مهربان و ميهمان نواز ديندارلو همواره مناسبتهاي مختلف مذهبي را به بزرگي پاس مي دارند. مذهب براي آنان از دير باز تا كنون از اهميت خاصي برخوردار بوده است. عكس:حامد جهانديده

مردمان مهربان و ميهمان نواز ديندارلو همواره مناسبتهاي مختلف مذهبي را به بزرگي پاس مي دارند.

مذهب براي آنان از دير باز تا كنون از اهميت خاصي برخوردار بوده است.

عكس:حامد جهانديده