مينا افلاكي/ اين روزها از هر كوچه پس كوچه‌اي عبور مي‌كني كارگرهاي شركت لوله كشي گاز را مي‌بيني كه توي خونه ها مشغول به كار هستند. اين نشان از آن دارد كه مردم داريون به يكي از خواسته‌هاي به حق‌شان كه “داشتن گاز لوله كشي ا ست رسيده اند. خدا را شكر كار اَلَمك گذاري […]

مينا افلاكي/

اين روزها از هر كوچه پس كوچه‌اي عبور مي‌كني كارگرهاي شركت لوله كشي گاز را مي‌بيني كه توي خونه ها مشغول به كار هستند.

اين نشان از آن دارد كه مردم داريون به يكي از خواسته‌هاي به حق‌شان كه “داشتن گاز لوله كشي ا ست رسيده اند.

خدا را شكر كار اَلَمك گذاري هم رو به اتمام است، و به اميد خدا با شروع سرما، گرما را در كنار شعله هاي آبي رنگ بخاري گازي احساس خواهيم كرد .

 تعداد زيادي از مردم لوله كشي گاز كرده اند و منتظر كنتر گاز هستند. اين بماند كه به نظر من جناب شهردار نبايد از مردم پول مي‌‌گرفت. نكته اما اينجاست كه متاسفانه تعدادي هم كه شمار آنهااز انگشتان دست بسيار فراتر مي‌رود به علت فقر! نتوانسته‌اند تا كنون لوله كشي گازبراي خانه هاي خود انجام دهند.

قابل توجه مسوولين! آيا اين انصاف است، در كشوري كه ثانيه به ثانيه نفت و گاز به كشور هاي ديگر صادر مي‌ شود  بايد كسي وجود داشته باشد كه به علت نداشتن اصل پ كه همان پول است از چيزي كه حق مسلم اوست محروم بماند؟!

از شما خواستارم كه فكري به حال اينگونه از قشر داريوني هم كنيد.

و اما در آخر به شوراي شهر در اين زمينه خسته نباشيد مي‌گويم و اميدوارم كه به ديگر وعده هاي خود هم جامه عمل بپوشانند.