سه قلات .کوهی با سه قله که دومین کوه بزرگ نزدیک داریون است ودر سمت جنوب شرقی واقع شده است .

سه قلات .کوهی با سه قله که دومین کوه بزرگ نزدیک داریون است ودر سمت جنوب شرقی واقع شده است .