كوه ‘گدوان’ واقع درمنطقه ‘داریون’ از رشته كوه هاي زاگرس جنوبي است . اين كوه بلندترين ارتفاع منطقه داریون  به ارتفاع سه هزار و 267 متر از سطح دريا است.

كوه ‘گدوان’ واقع درمنطقه ‘داریون’ از رشته كوه هاي زاگرس جنوبي است .

اين كوه بلندترين ارتفاع منطقه داریون  به ارتفاع سه هزار و 267 متر از سطح دريا است.