در گرامي داشت و پاسداشت هفته دفاع مقدس ورزشكاران بسيجي داريوني نيز با برپايي رقابت هايي ياد ايثارگري هاي شهدا را گرامي داشتند.

در گرامي داشت و پاسداشت هفته دفاع مقدس ورزشكاران بسيجي داريوني نيز با برپايي رقابت هايي ياد ايثارگري هاي شهدا را گرامي داشتند.