مردم داريون و ديندارلو ارتباط خوب و مناسبي با هم دارند. مردم با فرهنگ داريون و ديندارلو سالهاست در كنار هم بي هيچ مشكلي زندگي مي كنند و همانگونه كه ذكر آن رفت ارتباط حسنه اي با هم دارند. هیأت دولت در جلسه مورخ 1376.2.7 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویبنامه‌شماره .93808ت907 […]

مردم داريون و ديندارلو ارتباط خوب و مناسبي با هم دارند.

مردم با فرهنگ داريون و ديندارلو سالهاست در كنار هم بي هيچ مشكلي زندگي مي كنند و همانگونه كه ذكر آن رفت ارتباط حسنه اي با هم دارند.

هیأت دولت در جلسه مورخ 1376.2.7 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویبنامه‌شماره .93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.10396 مورخ 1375.10.2 وزارت کشور، به استناد ماده (13) قانون‌تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -‌مصوب 1362- و در اجرای ماده (4) قانون یاد شده و تبصره ‌های الحاقی به آن تصویب نمودند:تا‌ داریون و دیندارلو واقع در دهستان داریون از توابع بخش مرکزی شهرستان یراز در استان فارس به صورت تجمیع با هم ادغام و به یک عنصر‌شهری تبدیل شده و به عنوان شهرداریون شناخته شود. ‌این تصویبنامه در تاریخ 1376.2.24 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری وقت رسيده است.