زمين هاي كشاورزي اطراف داريون رنگ آميزي زيبايي از اين منطقه به وجود آورده است.اگر مانند ما تاكنون با هواپيما،بالگرد-هلي كوپتر سابق-،بالن، و يا هر وسيله هوايي ديگري موفق به ديدن داريون از آسمان نشده ايد حالا به وسيله گوگل ارث اين امكان فراهم شده. حالا احساس كنيد كه داخل يكي از همان وسايل هوايي […]

زمين هاي كشاورزي اطراف داريون رنگ آميزي زيبايي از اين منطقه به وجود آورده است.اگر مانند ما تاكنون با هواپيما،بالگرد-هلي كوپتر سابق-،بالن، و يا هر وسيله هوايي ديگري موفق به ديدن داريون از آسمان نشده ايد حالا به وسيله گوگل ارث اين امكان فراهم شده.

حالا احساس كنيد كه داخل يكي از همان وسايل هوايي كه نام برديم هستيد و داريون را از آن بالاها ببينيد!