منطقه داريون با وجود موقعيت مناسب جغرافيايي و نزديكي به شيراز از پتانسيل هاي زيادي برخوردار است كه متاسفانه از اين ظرفيت ها استفاده نمي شود. يكي از وعده هايي كه مسوولين استان فارس به اهالي منطقه داريون داده اند ايجاد و ساخت چند كارخانه يا كارگاه بزرگ در اين منطقه است كه تا كنون […]

منطقه داريون با وجود موقعيت مناسب جغرافيايي و نزديكي به شيراز از پتانسيل هاي زيادي برخوردار است كه متاسفانه از اين ظرفيت ها استفاده نمي شود.

يكي از وعده هايي كه مسوولين استان فارس به اهالي منطقه داريون داده اند ايجاد و ساخت چند كارخانه يا كارگاه بزرگ در اين منطقه است كه تا كنون هيچ كدام آن محقق نشده است.

چند سال پيش وقتي قبرستان بزرگ شيراز به نزديكي هاي داريون رسيد مسوولين محترم قول دادند در قبال آن خدمات بسيار ويژه اي به داريون ارايه دهند كه همانگونه كه گفتيم يكي از اين خدمات و يكي از اين قول ها احداث كارخانه بود تا جوانان بيكار داريوني از مشكل عديده بيكاري نجات يابند اما اين امر به نظر نمي رسد لااقل تا 20 سال آينده تحقق يابد جز اينكه اتفاق خاصي شبيه معجزه رخ دهد.