روابط عمومي شهرداري داريون از راه اندازي سامانه پيامك اين شهرداري خبر داد. شماره سامانه دریافت پیامک: 3000730900 از اين بعد در خدمت داريوني هاست تا به وسيله آن بتوانند نظرات،مشكلات، انتقادات و… با شهرداري داريون در ميان بگذارند. داريون نما آرزو مي كند اين اقدام شهرداري داريون بتواند به خدمات بيشتر شهرداري به مردم […]

روابط عمومي شهرداري داريون از راه اندازي سامانه پيامك اين شهرداري خبر داد.
شماره سامانه دریافت پیامک: 3000730900 از اين بعد در خدمت داريوني هاست تا به وسيله آن بتوانند نظرات،مشكلات، انتقادات و… با شهرداري داريون در ميان بگذارند.
داريون نما آرزو مي كند اين اقدام شهرداري داريون بتواند به خدمات بيشتر شهرداري به مردم كمك كند.