دستانش به شدت خشك و چروكيده شده بود. مشخص بود كه با شروع سرماي زودرس در پاييز روزهاي سختي را مي‌گذراند.  ساليان سال منتظر رسيدن گاز به داريون بود، ليكن امسال كه داريوني‌ها از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند، نمي‌تواند هزينه اتصال و انشعاب گاز را بپردازد. خشكسالي‌هاي پياپي و شرايط بد اقتصادي او را در […]

دستانش به شدت خشك و چروكيده شده بود. مشخص بود كه با شروع سرماي زودرس در پاييز روزهاي سختي را مي‌گذراند.

 ساليان سال منتظر رسيدن گاز به داريون بود، ليكن امسال كه داريوني‌ها از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند، نمي‌تواند هزينه اتصال و انشعاب گاز را بپردازد. خشكسالي‌هاي پياپي و شرايط بد اقتصادي او را در وضعيت بد اقتصادي قرار داده است.

 فرزندانش به علت سرماي پاييزي بيمار شده‌اند و هنوز به درستي نمي‌داند كه آيا مي‌تواند زمستان امسال با گاز شهري خانه خود را گرم كند يا خير. زمستاني سرد در راه است. اميدوارم كه مسوولين شهري تسهيلات و شرايط خاصي را براي همشهرياني مانند او در نظر بگيرند كه خانواده‌هاي داريوني با حداقل درآمد نيز بتوانند زمستاني گرم را در خانه‌ها ي خود تجربه كنند.