علی صالحی شهروند خوش حساب ديندارلويي برنده جایزه کمک هزینه سفر زیارتی شد.  به گزارش داریون نما جایزه این شهروند خوش حساب توسط امام جمعه و ریيس اداره آبفا داريون مهندس عبادی به وي اهدا شد.


علی صالحی شهروند خوش حساب ديندارلويي برنده جایزه کمک هزینه سفر زیارتی شد.

 به گزارش داریون نما جایزه این شهروند خوش حساب توسط امام جمعه و ریيس اداره آبفا داريون مهندس عبادی به وي اهدا شد.