معمولا ورودي هر شهر يكي از بهترين نقاط آن شهر به حساب مي آيد و شهرداري ها سعي مي كنند يك ورودي شيك و تروتميز داشته باشند. در ورودي شهر داريون فلكه اي قرار دارد كه جديدا با نصب ساعتي زيباتر شده است. چند متر نرسيده به اين فلكه و ورودي شهر داريون يك مغازه […]

معمولا ورودي هر شهر يكي از بهترين نقاط آن شهر به حساب مي آيد و شهرداري ها سعي مي كنند يك ورودي شيك و تروتميز داشته باشند.

در ورودي شهر داريون فلكه اي قرار دارد كه جديدا با نصب ساعتي زيباتر شده است.

چند متر نرسيده به اين فلكه و ورودي شهر داريون يك مغازه قصابي قرار دارد كه هميشه چند راس گوسفند و صد البته دو الي سه شتر قرار دارند كه هر روز در نوبت كشتن هستند تا گوشت آنها خوراك لذيذي شود براي انسانها.

از لحاظ قانون شهروندي نگهداري هر نوع حيوان كه باعث اذيت و آزار مردم شود ممنوع است.

اين گوسفندها و شترها كه در ابتداي ورودي شهر داريون قرار دارند علاوه بر آنكه جلوه نازيبايي به ورودي شهر داريون داده اند باعث اذيت همسايه هاي اين مغازه فروش گوشت هم مي شوند.

بوي نامطبوع  حاصل از حضور اين حيوانات و كود حيواني كه در يك شعاع 6 متري پخش شده خود نشان از وضعيت نامناسب اين مكان دارد.

اميدواريم شهردار داريون فكري به حال اين قضيه بكنند.

يكي از همسايه هاي اين قصابي