تحريريه سايت داريون نما به جهت ارج نهادن به مخاطبان و كاربران خود از اين به بعد قصد دارد فعال ترين كاربران خود را معرفي كند. ملاك فعال بودن كه به صورت اتوماتيك توسط سيستم آناليز سايت داريون نما مشخص مي شود،بازديد هر روزه و متناوب از سايت وارسال ديدگاه ها درباره مطالب مختلف سايت […]

تحريريه سايت داريون نما به جهت ارج نهادن به مخاطبان و كاربران خود از اين به بعد قصد دارد فعال ترين كاربران خود را معرفي كند.

ملاك فعال بودن كه به صورت اتوماتيك توسط سيستم آناليز سايت داريون نما مشخص مي شود،بازديد هر روزه و متناوب از سايت وارسال ديدگاه ها درباره مطالب مختلف سايت داريون نماست.

اولين كاربري كه توسط سيستم آناليز داريون نما به عنوان بازديدكننده فعال مشخص شده آقاي علي زارع از فرهنگيان عزيز داريوني است.

وي همواره از بازديدكنندگاه سايت داريون نماست و درباره مطالب مختلف  داريون نما ديدگاه هاي خود را بيان مي كند.

اميدواريم ساير كاربران سايت داريون نما نيز بر فعاليت خود افزوده و با حضور فعال و شركت در بحث هاي مختلف سايت داريون نما، ما را همراه و ياور باشند.

از اين به بعد افراد فعال را با ملاك هاي ذكر شده به تمامي بينندگان سايت داريون نما معرفي مي كنيم.