خبرنگار:مرضيه شكوهي/ روز جمعه دوم دي ماه  همايش بزرگ رزمي فرهنگي بسيجيان منطقه داريون برگزار مي شود. به گزارش داريون نما اين رزمايش بزرگ به اهتمام حوزه هفت امام موسي كاظم(ع) داريون و با حضور گسترده  گردانهای عاشورا و الزهراء منطقه داريون برگزار خواهد شد.

خبرنگار:مرضيه شكوهي/

روز جمعه دوم دي ماه  همايش بزرگ رزمي فرهنگي بسيجيان منطقه داريون برگزار مي شود.

به گزارش داريون نما اين رزمايش بزرگ به اهتمام حوزه هفت امام موسي كاظم(ع) داريون و با حضور گسترده  گردانهای عاشورا و الزهراء منطقه داريون برگزار خواهد شد.