روز گذشته پرسنل شهرداري داريون در پايان ساعت كاري خود با حضور دسته جمعي در نمايشگاه عكس عاشورائيان داريون از اين نمايشگاه ديدن كردند. به گزارش داريون نما اين نمايشگاه تا نهم بهمن ماه در مجتمع فرهنگي گلهاي باغ نبوت داريون برپاست. عكس:روح الله قرباني

روز گذشته پرسنل شهرداري داريون در پايان ساعت كاري خود با حضور دسته جمعي در نمايشگاه عكس عاشورائيان داريون از اين نمايشگاه ديدن كردند.

به گزارش داريون نما اين نمايشگاه تا نهم بهمن ماه در مجتمع فرهنگي گلهاي باغ نبوت داريون برپاست.

عكس:روح الله قرباني