همانگونه كه از طريق سايت داريون نما در جريان قرار گرفتيد ساختمان در حال ساخت دانشگاه آزاد داريون به دليل نداشتن مجوز ساخت و همچنين پرداخت نكردن عوارض توسط شهرداري داريون پلمپ شد. زارع شهردار داريون به همراه جمعي از كاركنان شهرداري شخصا به اين قضيه ورود و كار ساخت دانشگاه آزاد داريون را فعلا […]

همانگونه كه از طريق سايت داريون نما در جريان قرار گرفتيد ساختمان در حال ساخت دانشگاه آزاد داريون به دليل نداشتن مجوز ساخت و همچنين پرداخت نكردن عوارض توسط شهرداري داريون پلمپ شد.

زارع شهردار داريون به همراه جمعي از كاركنان شهرداري شخصا به اين قضيه ورود و كار ساخت دانشگاه آزاد داريون را فعلا تعطيل كرد.

در ادامه عكس هايي مي بينيد كه خود گويا هستند.