خوشبختانه بخش دفترچه خاطرات مورد توجه داريوني هاي عزيز قرار گرفته است. عكس هاي دفترچه خاطرات امروز سايت داريون نما را ناصر شرفي برايمان ارسال كرده است. وي ضمن ارسال اين تصاوير در جمله اي كوتاه برايمان نوشته كه اين عكس ها مربوط به تيم هاي فوتبال عقاب داريون درسال 1364،اميد داريون در سال1366 واتحاد […]

خوشبختانه بخش دفترچه خاطرات مورد توجه داريوني هاي عزيز قرار گرفته است. عكس هاي دفترچه خاطرات امروز سايت داريون نما را ناصر شرفي برايمان ارسال كرده است.
وي ضمن ارسال اين تصاوير در جمله اي كوتاه برايمان نوشته كه اين عكس ها مربوط به تيم هاي فوتبال عقاب داريون درسال 1364،اميد داريون در سال1366 واتحاد داريون در سال 1374 است.
با تشكر از ناصر شرفي عزيز،از همه بينندگان داريون نما مي خواهيم عكس هاي قديمي خود را در رابطه با داريون  برايمان ارسال كنند تا با نام خودشان در بخش دفترچه خاطرات سايت داريون نما مورد استفاده قرار گيرد.