حدود 15 سال پيش هر ساله در دبيرستان شهيد فاطمي فرد داريون مسابقات واليبال با حضور تيم هاي مختلف منطقه داريون برگزار مي شد. تصويري كه مشاهده مي كنيد مربوط به تيم واليبال دبيرستان شهيد فاطمي فرد داريون است كه در يك دوره از مسابقات آن سالها موفق به كسب مقام قهرماني شد.

حدود 15 سال پيش هر ساله در دبيرستان شهيد فاطمي فرد داريون مسابقات واليبال با حضور تيم هاي مختلف منطقه داريون برگزار مي شد.

تصويري كه مشاهده مي كنيد مربوط به تيم واليبال دبيرستان شهيد فاطمي فرد داريون است كه در يك دوره از مسابقات آن سالها موفق به كسب مقام قهرماني شد.