عكس هايي كه مشاهده مي كنيد را علي زارع از فرهنگيان زحمت كش داريوني  و از بينندگان دائمي سايت داريون نمابرايمان  ارسال كرده است. اين عكس ها مربوط به زماني است كه وي در سال سوم دبيرستان شهيد فاطمي فرد داريون مشغول به تحصيل بوده است. در اين تصاوير  كه مربوط به 17 سال پيش […]

عكس هايي كه مشاهده مي كنيد را علي زارع از فرهنگيان زحمت كش داريوني  و از بينندگان دائمي سايت داريون نمابرايمان  ارسال كرده است.

اين عكس ها مربوط به زماني است كه وي در سال سوم دبيرستان شهيد فاطمي فرد داريون مشغول به تحصيل بوده است.

در اين تصاوير  كه مربوط به 17 سال پيش است تصوير مرحوم محمد جواد عسكري نيز ديده مي شود. مرحوم محمد جواد عسكري كه از شاگردان خوب،با اخلاق و زرنگ دبيرستان فاطمي فرد داريون به حساب مي آمد در دانشگاه شهيد باهنر كرمان پذيرفته شد.

متاسفانه او در اثر يك سانحه رانندگي در كرمان جان خود را از دست داد. كه همين جا ياد و نامش را گرامي مي داريم.

به راستي زمان چقدر زود مي گذرد…