اين عكس را يكي از بينندگان سايت داريون نما برايمان ارسال كرده است. اين بيننده عزيز در توضيح عكس زير عنوان كرده كه بعضا در مناطقي از شهر داريون شاهد تركيدگي لوله ها و در نتيجه هدر رفتن آب آشاميدني مردم هستيم. وي از مسوولين اداره آبفا داريون خواسته به اينگونه خرابي ها زودتر رسيدگي […]

اين عكس را يكي از بينندگان سايت داريون نما برايمان ارسال كرده است.

اين بيننده عزيز در توضيح عكس زير عنوان كرده كه بعضا در مناطقي از شهر داريون شاهد تركيدگي لوله ها و در نتيجه هدر رفتن آب آشاميدني مردم هستيم.

وي از مسوولين اداره آبفا داريون خواسته به اينگونه خرابي ها زودتر رسيدگي كنند تا باعث اسراف نشود.