عضو شورایی که نیست! شنیده می شود که: یکی از اعضای شورای اسلامی شهر داریون چندی است کمتر در جلسات شورا ظاهر می شود. گویا این عضو شوراآن قدر درگیر تبلیغات برای کاندیدای مورد نظر خود برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است که دیگر وقتی برای حضور درجلسات شورای اسلامی شهر داریون پیدا نمی کند! […]

عضو شورایی که نیست!

شنیده می شود که: یکی از اعضای شورای اسلامی شهر داریون چندی است کمتر در جلسات شورا ظاهر می شود. گویا این عضو شوراآن قدر درگیر تبلیغات برای کاندیدای مورد نظر خود برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است که دیگر وقتی برای حضور درجلسات شورای اسلامی شهر داریون پیدا نمی کند!

من، مرد نیستم اگر…

گفته می شود که: بعضی از دوستان! که طی مدت اخیر از انتقادات سایت داریون نما بی نصیب نمانده اند و حضور سایت داریون نما را برای منافع خود خطرناک می دانند به دنبال بهانه ای می گردند تا از این سایت شکایت کنند. گویا یکی ازاین به ظاهر دوستان!در جلسه ای “خودمانی”یا بهتر بگوییم”خودشانی” که البته شرح آن به گوش ما نیز رسیده گفته که:” من مرد نیستم اگر در سایت داریون نما را تخته نکنم!”

داریون نما: خوشحالیم که حضورمان باعث شده تا آنهایی که تا کنون با خیال راحت هر کاری دلشان می خواست انجام می دانند حالا احساس خطر می کنند والبته برای ما خط و نشان می کشند.
ما که تنها خداوند و بعد از آن حمایت های مردم عزیز داریون را به عنوان پشتیبان خود داریم از کسی واهمه نداریم و همچنان مانند گذشته مشی انتقادی خود را ادامه خواهیم داد.
آنانی که مردانگی خود را در تعطیلی سایت داریون نما می دانند بهتر است هر چه زودتراز “مردانگی” خود دفاع کنند.ما منتظریم.