احمدرضا ارج زاده/ جوانان مسجد المهدي تربر جعفري به همراه امام جماعت مسجد شان به دنبال ثبت كانون فرهنگي مسجد اين روستا هستند. تا كنون تمامي فعاليتهاي مذهبي و فرهنگي روستاي تربر جعفري بدون داشتن تشكيلات سازماني و برنامه ساليانه برگزار مي شده و تمامي فعاليتها بر دوش عده اي از بچه هاي مسجدي بوده […]

احمدرضا ارج زاده/

جوانان مسجد المهدي تربر جعفري به همراه امام جماعت مسجد شان به دنبال ثبت كانون فرهنگي مسجد اين روستا هستند.

تا كنون تمامي فعاليتهاي مذهبي و فرهنگي روستاي تربر جعفري بدون داشتن تشكيلات سازماني و برنامه ساليانه برگزار مي شده و تمامي فعاليتها بر دوش عده اي از بچه هاي مسجدي بوده است.

تشكيل كانون فرهنگي چندين سال است كه بر سر زبانها افتاده اما به دلايلي عقب افتاده است. چندي پيش بچه هاي مسجدالمهدي به همراه امام جماعت روستا تصميم قاطع به راه اندازي كانون فرهنگي-مذهبي مسجد گرفتند.

از مسوولين اداره امور مساجد استان فارس مي خواهيم براي ثبت كانون فرهنگي مسجد روستاي تربر جعفري با ما همكاري خوبي داشته باشند تا زودتر بتوانيم اين كار را براي نوجوانان و جوانان تربرجعفري انجام دهيم.