چند سالي است كه مراسم هاي مختلف مذهبي داريون با صوت دل انگيز مداح جواني، آراسته و زيبنده مي شود. محمد حسين بذرافشان از آن جمله جوانان داريوني است كه خيلي زود استعداد خود را شناسايي كرد و با روي آوردن به مداحي و روضه خواني خلا چندين ساله وجود يك مداح جوان،خوش صداو امروزي […]

چند سالي است كه مراسم هاي مختلف مذهبي داريون با صوت دل انگيز مداح جواني، آراسته و زيبنده مي شود.

محمد حسين بذرافشان از آن جمله جوانان داريوني است كه خيلي زود استعداد خود را شناسايي كرد و با روي آوردن به مداحي و روضه خواني خلا چندين ساله وجود يك مداح جوان،خوش صداو امروزي را در شهر داريون پر كرد.

عكس:روح الله قرباني

بذرافشان هميشه سعي مي كند مداحي ها و روضه خواني هايش فارغ از خرافات و زياده روي هايي باشد كه هيچ گاه مورد قبول روحانيون نبوده است.

او براي هر مداحي و روضه خواني خود مطالعه مي كند تا مبادا از تريبوني كه در اختيار دارد حرفي بزند كه با واقعيت هاي اسلام همخواني نداشته باشد.

محمد حسين بذرافشان نشان داده كه مي تواند در زمينه مداحي پيشرفت هاي بيشتري كند.

آرزو مي كنيم او را روزي در قامت مداحي ببينيم كه آوازه اش از داريون فراتر رفته و با صوت زيباي خود نام داريون را در سراسر ايران بسط دهد. اين گفته اما حرفي به گزاف نيست. كافي است بذرافشان كمي خود را باور كند و بخواهد تا در اين زمينه پيشرفتهاي بيشتري داشته باشد.

ما بي تعارف مي گوييم او مي تواند در اين راه موفق تر از اينها باشد. بدان اميد.‘