اينكه داريون بعد از سالها بالاخره از نعمت گاز برخوردار شده كار نيكويي است كه البته بايد خيلي زودتر از اينها انجام مي شد. معملا در شهرهاي بزرگ و كوچك شركتهاي گاز وقتي به هر دليلي قرار مي شود براي مدتي كوتاه گاز مردم را قطع كنند ابتدا اطلاع رساني مي كنند تا مشتركان آمادگي […]

اينكه داريون بعد از سالها بالاخره از نعمت گاز برخوردار شده كار نيكويي است كه البته بايد خيلي زودتر از اينها انجام مي شد.

معملا در شهرهاي بزرگ و كوچك شركتهاي گاز وقتي به هر دليلي قرار مي شود براي مدتي كوتاه گاز مردم را قطع كنند ابتدا اطلاع رساني مي كنند تا مشتركان آمادگي داشته باشند. اما ظاهرا در داريون اينگونه نيست و با همه جا فرق دارد !زيرا از چهارشنبه شب تا امروز صبح پنج شنبه گاز اغلب مردم قطع بود بدون اينكه هيچ گونه اطلاع رساني از طرف شركت گاز انجام شود.

مسوولين محترم شركت گاز داريون خوب است متوجه باشند رسانه هايي مانند سايت داريون نما براي چنين مواقعي كارايي دارند!