عكس و خبر:روح الله قرباني/ ماری که در حال استراحت بود به دام آتش نشانان  داریون افتاد. به گزارش داریون نما چهارشنبه اول صبح  5بهمن ماه در حالیکه سرایه دار مدرسه راهنمایی طالقانی داریون مشغول نظافت مدرسه بود متوجه شد  در کانالی که جهت لوله کشی  گاز  حفر شده یک مار خفته است .در نتيجه […]

عكس و خبر:روح الله قرباني/

ماری که در حال استراحت بود به دام آتش نشانان  داریون افتاد.


به گزارش داریون نما چهارشنبه اول صبح  5بهمن ماه در حالیکه سرایه دار مدرسه راهنمایی طالقانی داریون مشغول نظافت مدرسه بود متوجه شد  در کانالی که جهت لوله کشی  گاز  حفر شده یک مار خفته است .در نتيجه وي  با آتش نشانی داریون تماس گرفت که گروه امداد و نجات سریعا به محل اعزام ،مار را زنده به دام انداخته و به ایستگاه آتش نشانی منتقل كردند.