شوراي اسلامي هر شهري مهم ترين نقطه تصميم گيري ها درباره آن شهر است و سياست هاي كلان در اين شورا كه اعضاي آن با راي مستقيم مردم انتخاب مي شوند در پيشرفت يا عدم پيشرفت هر منطقه تاثير زيادي دارد. سايت داريون نما با توجه به رسالت رسانه اي خود و همچنين درخواست تعداد […]

شوراي اسلامي هر شهري مهم ترين نقطه تصميم گيري ها درباره آن شهر است و سياست هاي كلان در اين شورا كه اعضاي آن با راي مستقيم مردم انتخاب مي شوند در پيشرفت يا عدم پيشرفت هر منطقه تاثير زيادي دارد.

سايت داريون نما با توجه به رسالت رسانه اي خود و همچنين درخواست تعداد زيادي از شهروندان داريوني و مخاطبان خود قصد دارد عملكرد هر پنج عضو شوراي اسلامي شهر داريون را به نظرسنجي مردم بگذارد تا مردم داريون درباره نمايندگاني كه براي شوراي شهر انتخاب كرده اند نظر دهند و عملكردشان را زيز ذره بين قرار دهند.

در ابتداي نظر سنجي اعضاي شوراي اسلامي شهر داريون سراغ ناصر شرفي رييس  اين شورا رفتيم و وي و عملكردش را در بوته نقد مردم قرار داده ايم.

از بينندگان عزيز داريون نما مي خواهيم با شركت در اين نظر سنجي و پاسخ به سوالات سايت داريون نما عملكرد نمايندگان منتخب خود در شوراي اسلامي شهر داريون را نقد كنند.

آيا ناصر شرفي با مردم داريون ارتباط خوبي دارد؟

آيا رييس شورا توانسته پل ارتباطي خوبي بين مردم و شورا باشد؟

آيا ناصر شرفي به صورت كامل و بدون تبعيض، اجراكننده قانون است؟

آيا رييس شورا توانسته پي گير مطالبات مردم داريون از مسوولين باشد؟

آيا رييس شورا در گفتار و رفتار خود در برابرمردم صداقت دارد؟

 براي شركت در اين نظر سنجي به ستون سمت راست سايت داريون نما مراجعه كنيد.

*توضيح مهم:از هر رايانه در روز تنها مي توان يك راي داد و ساير آرا ثبت نمي شود.