اين عكسهارا البته با اندكي تاخير مسوول كانون فرهنگي تربيتي آموزش و پرورش داريون براي سايت داريون نما ارسال كرده است. يوسف بذرافكن يكي از فرهنگيان زحمت كشي است كه فعاليتهاي فرهنگي او در منطقه داريون بر كسي پوشيده نيست. او سالها عمر خود را وقف كارها و فعاليتهاي فرهنگي كرده است. عكس هايي كه […]

اين عكسهارا البته با اندكي تاخير مسوول كانون فرهنگي تربيتي آموزش و پرورش داريون براي سايت داريون نما ارسال كرده است.

يوسف بذرافكن يكي از فرهنگيان زحمت كشي است كه فعاليتهاي فرهنگي او در منطقه داريون بر كسي پوشيده نيست. او سالها عمر خود را وقف كارها و فعاليتهاي فرهنگي كرده است.

عكس هايي كه در ادامه مشاهده مي كنيد مربوط به مراسم جنگ بهار در بهار به مناسبت دهه فجر است كه بنا به دلايلي از جمله درگذشت خواهر گرامي اين فرهنگي دير به دستمان رسيده كه به همين دليل از شما پوزش مي طلبيم.