علي مختاري/  روز جمعه دوازدهم خردادماه سال 1380در زمین فوتبال دانشکده کشاورزی باجگاه يك ديدار دوستانه بين شاهين دودج و انتظام اكبرآباد برگزار شد. در اين ديدار شاهین دودج با نتیجه 5بر4مغلوب انتظام اکبرآباد شد. ایستاده از راست :علی مختاری (کاپیتان )امین شیروانی –حبیب فتوح آبادی –علی زارعی –مسلم موسوی-غلامرضا حیدری –عبدالله زارعی –اصغر اکبری […]

علي مختاري/

 روز جمعه دوازدهم خردادماه سال 1380در زمین فوتبال دانشکده کشاورزی باجگاه يك ديدار دوستانه بين شاهين دودج و انتظام اكبرآباد برگزار شد. در اين ديدار شاهین دودج با نتیجه 5بر4مغلوب انتظام اکبرآباد شد.

ایستاده از راست :علی مختاری (کاپیتان )امین شیروانی –حبیب فتوح آبادی –علی زارعی –مسلم موسوی-غلامرضا حیدری –عبدالله زارعی –اصغر اکبری –نبی الله امیدوار-بهنام امیدوار-مجید زارعی

مربی :کمال زارعی