جمعي از دانش آموزان مدرسه راهنمايي شهيد نادر خوش نژاد داريون به همراه زارع و رويين تن مسوولين نمايندگي آموزش و پرورش داريون و همچنين شيرواني از فرهنگيان داريوني ، با حجت الاسلام عزيزي امام جمعه داريون ديدار و گفت و گو كردند. در اين ديدار صميمانه امام جمعه داريون در سخناني دوره نوجواني را […]

جمعي از دانش آموزان مدرسه راهنمايي شهيد نادر خوش نژاد داريون به همراه زارع و رويين تن مسوولين نمايندگي آموزش و پرورش داريون و همچنين شيرواني از فرهنگيان داريوني ، با حجت الاسلام عزيزي امام جمعه داريون ديدار و گفت و گو كردند.

در اين ديدار صميمانه امام جمعه داريون در سخناني دوره نوجواني را يكي از ارزشمندترين دوران زندگي دانست و از دانش آموزان خواست قدر چنين دوره خوب و حساسي را بدانند و به نحو صحيح از آن استفاده كنند.