عبدالله بذرافشان/ نمي دانم با وجود اينكه هر سال و روزها قبل از آغاز چهارشنبه سوري در رسانه هاي گروهي از تلويزيون گرفته تا روزنامه ها درباره خطرات ترقه و بمب هاي دست ساز در چهارشنبه سوري حرفها و مطالب زيادي گفته مي شود اما باز هم گوش عده اي به اين حرفها بدهكار نيست […]

عبدالله بذرافشان/

نمي دانم با وجود اينكه هر سال و روزها قبل از آغاز چهارشنبه سوري در رسانه هاي گروهي از تلويزيون گرفته تا روزنامه ها درباره خطرات ترقه و بمب هاي دست ساز در چهارشنبه سوري حرفها و مطالب زيادي گفته مي شود اما باز هم گوش عده اي به اين حرفها بدهكار نيست و در شب چهارشنبه پايان سال دست به كارهاي خطرناكي مي زنند.
در همين داريون سه شنبه شب امسال نسبت به سالهاي گذشته سروصداي زيادي از انواع و اقسام ترقه ها شنيده مي شد (البته ترقه كه چه عرض كنم اين صداهايي كه ما مي شنيديم به نارنجك و بمب بيشتر مي ماند.)
آخر يكي نيست بگويد مگر چهارشنبه سوري جاي اين كارهاست ؟ چرا اين رسم قديمي و باستاني با يك سري برنامه هاي خطرناك همراه مي شود؟
ديشب دود غليظي حاصل از آتش زدن لاستيك هاي فرسوده براي چهارشنبه سوري، همه جاي داريون را فراگرفته بود.
به عنوان مثال در ابتداي خيابان شريعتي دو لاستيك بزرگ تراكتور آتش زده بودند كه امروز صبح كه من آن را ديدم حتي به آسفالت خيابان آسيب رسانده بود.
اين جدا از مزاحمتي است كه حتما دود اين آتش براي ساكنان منازلي كه اطراف آن قرار داشت ايجاد كرده بود.
در جاهاي ديگر شهر نيز نظير اين كار را ديدم. متاسفانه اينگونه كارها نه تنها بزرگداشت برنامه باستاني چهارشنبه سوري نيست بلكه جز ايجاد مزاحمت براي مردم سود ديگري ندارد.
امروز كارگران زحمت كش شهرداري را مي ديدم كه با چه رنجي مشغول تميز كردن بازمانده هاي حاصل از مثلا چهارشنبه سوري ديشب بودند.
كاش با اين قضايا جدي تر برخورد شود.