يوسف بذرافكن/ این روزها آسمان شهر و دیارمان بارانی ، لبهای مردم خندان ، دلهای آنها شادمان و زبان آنها شاکر الطاف بی کران الهی است.  پروردگار مهربان در آغاز سال جدید با نزول رحمت و برکات خود عیدی بزرگی را به مردم منطقه داریون به ویژه کشاورزان و دامداران بخشیده است.  کوه و دشت […]

يوسف بذرافكن/

این روزها آسمان شهر و دیارمان بارانی ، لبهای مردم خندان ، دلهای آنها شادمان و زبان آنها شاکر الطاف بی کران الهی است.

 پروردگار مهربان در آغاز سال جدید با نزول رحمت و برکات خود عیدی بزرگی را به مردم منطقه داریون به ویژه کشاورزان و دامداران بخشیده است.

 کوه و دشت سر سبز و خرم شده وبا وجود ادامه رحمت الهی مردم دامن طبیعت را رها نکرده و گروه گروه در دامن سر سبز طبیعت گرد هم جمع شده و ضمن استفاده از هوای بهاری شاکر خداوند بزرگی هستند که این همه مهربان است و پس از ناامیدی مردم رحمت و بر کات خود را نازل می كند و اگر بندگان شکر گذار نعمتهای الهی با شند و دیگران را فراموش نکنند خداون کریم الطاف و نعمتهای خود را افزون می نماید .