“رسم پاینده سیزده بدر، از دیرباز در داریون گرامی داشته می شده است و بر این باور بوده اند که چنین روزی در خانه ماندن،نحس است و همه باید برای گشت و گذار به صحرابروند. از این رو مقدمات چنین کاری را تدارک می دیدند.” سيزدهم فروردين ماه امسال(1391) داريوني ها همانند ساير مردمان ايران […]

“رسم پاینده سیزده بدر، از دیرباز در داریون گرامی داشته می شده است و بر این باور بوده اند که چنین روزی در خانه ماندن،نحس است و همه باید برای گشت و گذار به صحرابروند. از این رو مقدمات چنین کاری را تدارک می دیدند.”

سيزدهم فروردين ماه امسال(1391) داريوني ها همانند ساير مردمان ايران با حضور در طبيعت از آخرين روز تعطيلات نهايت استفاده را بردند.

تصاويري كه در ادامه مشاهده مي كنيد را دوست و همكار سايت داريون نما،بهرام كرمدار تهيه كرده است.

با ذكر اين نكته كه اين تصاوير مربوط به سيزدهم فروردين ماه امسال است.

ماشين ها و چادرها در دل طبيعت

آخرين روز تعطيلان خوش بگذره!

 

گرم كردن غذاي ظهر سيزده به در

 

عصر سيزده به در و تناول كاهو ترشي

 

مردم داريون در طبيعت بهاري

 

سيزده به در مردم در اطراف امام زاده ابراهيم(ع)

 

سيزده به در مردم در اطراف امام زاده ابراهيم(ع)

 

سيزده به در مردم در اطراف امام زاده ابراهيم(ع)