ناصر شرفي رييس شوراي اسلامي شهر داريون در نامه اي به سايت داريون نما از پي گيري اسناد شهر داريون خبر داد. به گزارش داريون نما اين عضو شوراي اسلامي شهر داريون متن يك استفتاء از دفتر مقام معظم رهبري در اين مورد و همچنين متن نامه پي گيري اين استفتاء را ارسال كرده  است. […]

ناصر شرفي رييس شوراي اسلامي شهر داريون در نامه اي به سايت داريون نما از پي گيري اسناد شهر داريون خبر داد.

به گزارش داريون نما اين عضو شوراي اسلامي شهر داريون متن يك استفتاء از دفتر مقام معظم رهبري در اين مورد و همچنين متن نامه پي گيري اين استفتاء را ارسال كرده  است.

سايت داريون نما عينا متن اين دو نامه را جهت ديد عموم مردم داريون منتشر مي كند.

متن استفتاء از دفتر مقام معظم رهبري:

موضوع: وقف و امور اماکن مذهبى

شماره استفتاء: 219700

 دفتر مقام معظم رهبری

باسلام و عرض ادب

روستایی در ۴۰ کیلومتری شرق شیراز به نام داریان پس از بحث های فراوان بین سال های چهل ویک تا چهل و نه به دلیل درآمد بسیار اندک برای موقوفه حاج معدل الملک (یک صد تومان در سال) و توافق طلاب علوم دینی و به دستور حضرت ایت اله محلاتی تبد یل به احسن گردیده و کل مبلغ به صورت وجه نقد در اختیار متولی قرار گرفت که به پیشنهاد اداره کل اوقاف فارس و بنادر خلیج فارس در سال پنجاه ویک طبق دستور العمل شماره ۱۰۶۴۸(۱۴- م)۵۷۴-۳۱ و تصویب شورای عالی اوقاف طی حکم شرعی ۵۴۴۴(۳۳- م)۵۷۴-۳۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۵۱مقرر گردید به جای چهار دانگ داریان مال دیگری (سرای بهشت) خریداری و طبق همان وقف نامه قبلی استفاده گردد و صیغه وقف جدید جاری شد.

لازم به ذکر می باشد کلیه مطالب فوق در سند موجود به شماره ۳۷۵۴۲-۱۶/۱۰/۵۱ ثبت گردیده و ذیل دفاتر اسناد رسمی توسط متولی امضا شده است . ضمنا اسناد و مدارک فوق توسط ادارات مربوط به پرونده ثبتی داریان انتقال داده نشده و نیز حکم شرعی در اختیار اهالی گذاشته نشده ولی چهار نفر از معتمدین و بزرگان محلی وقت که در جلسه تعیین مبلغ تبدیل به احسن حضور داشته اند شهادت داده اند وتوسط شورای محل تایید شده است .

حال با وجود مدارک فوق و استفاده از معوضه چهار دانگ داریان (سرای بهشت؛ پاساژتجاری واقع در خیابان زند شیراز)توسط متولی و اداره اوقاف از سال پنجاه و یک ؛ آیا صحیح میباشد که مجددا مکان اول نیز به وقف برگردد و دو مکان همزمان با یک وقف نامه استفاده گردند یا خیر ؟

والسلام

باتشکر ودعای خیر

 متن نامه پي گيري استفتاء:

باسمه تعالي

دفتر مقام معظم رهبری

باسلام و عرض ادب با توجه به استفتاء شماره 219700 ،و با وجود مدارک فوق و استفاده از معوضه چهار دانگ داریان (سرای بهشت؛ پاساژتجاری واقع در خیابان زند شیراز)توسط متولی و اداره اوقاف از سال پنجاه و یک ؛ آیا صحیح میباشد که مجددا مکان اول نیز به وقف برگردد و دو مکان همزمان با یک وقف نامه استفاده گردند یا خیر ؟ضمنا متن نامه قبلی و پاسخ دریافتی به پیوست ارسال می گردد.