تیم دانش آموزان دبیرستان فاطمی فرد داریون در مسابقات والیبال ناحیه 4 شیراز که مقام اول اين مسابقات را کسب كرد. ایستاده از راست: مهدی سالاری، عباس اسدی، مصطفی کاظمی، روح اله مسعودی،  حسین خسروی(رئیس تربیت بدنی ناحیه 4 شیراز)، علی بذرافکن دبیر ورزش دبیرستان نشسته از راست: مهدی استواری، استوار، شکری، رحمانی

تیم دانش آموزان دبیرستان فاطمی فرد داریون در مسابقات والیبال ناحیه 4 شیراز که مقام اول اين مسابقات را کسب كرد.

ایستاده از راست:

مهدی سالاری، عباس اسدی، مصطفی کاظمی، روح اله مسعودی،  حسین خسروی(رئیس تربیت بدنی ناحیه 4 شیراز)، علی بذرافکن دبیر ورزش دبیرستان

نشسته از راست:

مهدی استواری، استوار، شکری، رحمانی