عكس و خبر:رحيم قرباني/  تيم فوتسال پاس داريون به مسابقات فوتسال استان فارس را ه يافت. بنا به گزارش داريون نما اين تيم كه به سرپرستي محمد بذرافشان ومربيگري جواد بذرافشان در مسابقات بخش مركزي شيراز شركت كرده بود با كسب مقام اول راهي مسابقات فوتسال استان فارس شد.

عكس و خبر:رحيم قرباني/

 تيم فوتسال پاس داريون به مسابقات فوتسال استان فارس را ه يافت.

بنا به گزارش داريون نما اين تيم كه به سرپرستي محمد بذرافشان ومربيگري جواد بذرافشان در مسابقات بخش مركزي شيراز شركت كرده بود با كسب مقام اول راهي مسابقات فوتسال استان فارس شد.