با همت اداره گاز شهرستان شيراز و داريون عمليات گاز كشي به روستاي كوشك مولا آغاز شد.  به گزارش داريون نما عمليات حفاري و لوله كشي جهت گاز كشي به روستاي كوشك مولا  آغاز شده است. داريون نما اميد دارد به زودي تمامي مردم منطقه داريون از نعمت گاز برخوردار شوند.

با همت اداره گاز شهرستان شيراز و داريون عمليات گاز كشي به روستاي كوشك مولا آغاز شد.

 به گزارش داريون نما عمليات حفاري و لوله كشي جهت گاز كشي به روستاي كوشك مولا  آغاز شده است.

داريون نما اميد دارد به زودي تمامي مردم منطقه داريون از نعمت گاز برخوردار شوند.