حدود 6 ماه از آن تاريخي مي گذرد كه كلنگ مسكن مهر داريون به زمين زده شد. آدرماه سال گذشته اسماعيلي بخشدار مركزي شيراز به داريون آمد تا كلنگ آغاز به كار و ساخت مسكن مهر در داريون به زمين زده شود. اين كلنگ اما زده شد اما شروع به كار اين پروژه ظاهرا پيشرفت […]

حدود 6 ماه از آن تاريخي مي گذرد كه كلنگ مسكن مهر داريون به زمين زده شد. آدرماه سال گذشته اسماعيلي بخشدار مركزي شيراز به داريون آمد تا كلنگ آغاز به كار و ساخت مسكن مهر در داريون به زمين زده شود.

اين كلنگ اما زده شد اما شروع به كار اين پروژه ظاهرا پيشرفت چنداني نداشته است.

سايت داريون نما جهت يادآوري مسوولين تصاويري از مراسم كلنگ زني مسكن مهر داريون(مربوط به آذرماه 90) را به نمايش مي گذارد با اين اميد و آرزو كه هر چه سريعتر اين پروژه عمراني به بهره برداري برسد.