يوسف بذرافكن/ گذر زمان دلها را تیره می کند و زنگار گناه آینه دل را کدر می نماید ، باید به دنبال فرصتی بود تا با آب زلال توبه و استغفار دلهای زنگار گرفته را صفا بخشید. اعتکاف فرصتی است برای با خود خلوت کردن ،اندیشیدن و تفکر عبادت و راز و نیاز با معبود […]

يوسف بذرافكن/

گذر زمان دلها را تیره می کند و زنگار گناه آینه دل را کدر می نماید ، باید به دنبال فرصتی بود تا با آب زلال توبه و استغفار دلهای زنگار گرفته را صفا بخشید.

اعتکاف فرصتی است برای با خود خلوت کردن ،اندیشیدن و تفکر عبادت و راز و نیاز با معبود ، تفکری که در دین ما از سالها عبادت بالا تر است ، اندیشیدن در آفرینش جهان و یکتا آفریدگار آن ، تفکر در راز آ فرینش انسان و جهان که خداوند تمام هستی را برای انسان آفریده است و جن و انس را جز برای عبادت نیافریده است .

ایام البیض روزهای روشنایی و سپیدی است روزهای روشنایی قلب ها و سپیدی چهره ها ، در روز قیامت بعضی ازچهره ها غبار آلود و تاریک است وبرخی از چهره ها شاد و خندان ، پس امروز باید دلها را از زنگار گناه و نافرمانی پاک کرد وغم را از چهرهای غمناک زودود، تا در روز قیامت چهره های شاد و خندان داشت، خوشا به حال آنهایی که از این فرصت های کوتاه استفاده می کنند و در مساجد به اعتکاف ، روزه ، نماز و عبادت می پردازند تا پس از یک پالایش سه روزه باز به صحنه اجتماع باز گردند و به خدمت خالصانه و صادقانه به خلق خدا بپر دازند واین است معنای واقعی : عبادت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست .

التماس دعا…