علي زارع/ این عکس مربوط است به سال 1363دبستان هجرت سابق که بعدها با حقیقت جو ادغام شد. که بعد از مراسم صبحگاهی توسط مرحوم قاسم کاشفی مدیر مدرسه گرفته شده است . خیلی از چهره ها را نشناختم ولی بعضی را خدمت شما معرفی می کنم. اگر شما هم کسی را شناختید حتما در […]

علي زارع/
این عکس مربوط است به سال 1363دبستان هجرت سابق که بعدها با حقیقت جو ادغام شد. که بعد از مراسم صبحگاهی توسط مرحوم قاسم کاشفی مدیر مدرسه گرفته شده است .
خیلی از چهره ها را نشناختم ولی بعضی را خدمت شما معرفی می کنم. اگر شما هم کسی را شناختید حتما در قسمت نظرات سايت معرفی کنید.

ردیف اول از راست:1-علی زارع معاون فعلی مدرسه شهید خوش نژاد7-مهدی یا فرزاد کشاورز8-اسماعل بذرافکن فرزند علی حاج ابوالفتح9-مهدی یا مجید دریانی11-حبیب کهندل12-احمد زارع کارمند فعلی بانک ملی داریون -فرد کلاه سفید در ردیف های بعدی سعید بیگی فرزند حاج اله مراد-فردی که صف اول را مرتب می کند جلیل شیروانی است.

ياد آن روزها بخير…